Werbea – Body, Mind, Soul & Spirit
I. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA
 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech povinných polí objednávkového formuláře. Takto vyplněná objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Odeslanou objednávkou je kupující vázaný a může ji odvolat jen v případě, že toto odvolání bude prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající zašle e-mail s přijetím objednávky kupujícímu.
 2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva se uzavírá v momentě doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). V té chvíli dochází ke vzniku vzájemných práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně zrušit kupní smlouvu v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku zboží uvedeného na internetové stránce www.werbea.com. O zrušení kupní smlouvy z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem, který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře.
 5. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. V případě, že objednávka nebude zrušena ve lhůtě do expedice a bude vyexpedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého produktu i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které není skladem. U každé položky je zobrazena informace, zda je zboží na skladě či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, ani na skladě dodavatele, budeme Vás bezodkladně informovat o dalším termínu dodání.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn při samotném uskutečnění objednávky a má možnost se s nimi seznámit.
II. STORNO OBJEDNÁVKY
 1. Zašle-li kupující e-mail, ve kterém oznámí stornování objednávky dříve, než mu prodávající odeslal e-mail s akceptací objednávky, považuje se objednávka za zrušenou. Storno objednávky je možné uskutečnit e-mailem, případně telefonicky. Při stornování objednávky je nutné uvést své jméno, e-mail a číslo objednávky.
III. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla prodávajícím akceptována, řádně a včas zaplatit kupní cenu jakož i související náklady podle zvoleného způsobu dodání zboží a zaplacení kupní ceny. V případě platby kupní ceny prostřednictvím dobírky je kupující povinen si zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu jakož i související náklady (poštovné, dobírka). Nepřevzetí dobírky kupujícím bez odstoupení od smlouvy opravňuje prodávajícího vymáhat od kupujícího vzniklé náklady.
 2. Kupní ceny zboží uvedené na stránce www.werbea.com jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě změny peněžních kurzů, výrazného zvýšení inflace, změny legislativy nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a distributorů zboží, o čemž bude kupující předem informován.
 3. Všechny kupní ceny jsou uváděny v EUR (€).
 4. Kupující může uhradit kupní cenu zboží jedním z následujících způsobů:
 • bezhotovostní platbou podle možností uvedených v sekci „Způsob platby“,
 • kartou nebo v hotovosti při osobním odběru,
 • na dobírku prostřednictvím doručovatele při převzetí zboží.
 1. Ke kupní ceně budou připočítány související náklady podle zvoleného způsobu dodání zboží a placení kupní ceny, které je kupující povinen zaplatit společně s kupní cenou.
 2. Odevzdání zboží kupujícímu je možné až po úplném zaplacení kupní ceny (nebo současně s ním), pokud nebylo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 3. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu na kupní cenu, která mu bude zaslána spolu se zbožím a slouží zároveň jako daňový doklad.
 4. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, uhrazením dobírky při dodávce zboží prostřednictvím pošty nebo smluvního doručovatele, nebo v hotovosti při osobním odběru.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny kupujícím (výhrada vlastnického práva).
 6. Všechny akce uvedené v internetovém obchodě platí do vyprodání zásob, není-li výslovně uvedeno jinak.
IV. MOŽNOSTI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
 1. Zboží je doručováno společností Geis Parcel SK s.r.o. poskytující kurýrní služby. Cena dopravy, nebude-li v příslušné objednávce uvedeno jinak, je účtována ve výši 5 EUR. Dobírka 1 EUR. POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, nebo je-li porušená ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u dopravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost. Zásilka je obvykle doručována následující pracovní den po jejím odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.
V. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY Formulár na odstúpenie od zmluvy
 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží i bez uvedení důvodu. Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením lhůty pro odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění musí dodavateli vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Není-li to již možné (např. v došlo-li mezitím ke zničení zboží nebo jeho spotřebování), musí spotřebitel poskytnout peněžní náhradu jako protihodnotu toho, co již nelze vydat. Je-li vrácené zboží poškozeno pouze částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen nejprve vzniklou škodu prokázat.
 2. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu objednávky@werbea.com, telefonicky nebo poštou na adrese Jakabova 45, Bratislava, PSČ: 821 04.
 3. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, bylo-li oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na odstoupení od smlouvy.
 4. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu související náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabídnutý prodávajícím. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu výše uvedené platby, než mu bude zboží od kupujícího doručeno nebo než kupující zaslání zboží zpět prodávajícímu prokáže.
 5. Kupující je povinen nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej odevzdat prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem je mj. prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo snížení jakosti, nebo prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vracet z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušený.
VI. REKLAMACE V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozené, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v článku V. obchodních podmínek. VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace kupujícím na zboží prodávaného prodávajícím prostřednictvím internetových stránek www.werbea.com.
 1. Prodávající je zodpovědný za vady, které dodané zboží vykazuje při převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 2. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží při jeho převzetí a reklamovat okamžitě zjevné vady (s přepravcem resp. při osobním převzetí zboží). Pozdější reklamace tohoto typu nebude prodávající akceptovat a taková reklamace je neoprávněná.
 3. Za vadu, za kterou zodpovídá prodávající a kterou není možné úspěšně reklamovat, se nepovažuje:
 • nepotřebnost zboží;
 • dodatečná nespokojenost s cenou;
 • nespokojenost s účinky zboží; Prodávající dále nezodpovídá za vady, pokud:
 • zákazník způsobil vadu zboží sám nebo ji způsobily osoby, kterým umožnil zboží používat;
 • zákazník před převzetím zboží o vadě věděl, resp. byl na vadu výslovně a jasně upozorněn, a na vadu byla poskytnuta sleva z jeho ceny;
 • vady vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží způsobeného běžným používáním (např. v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno);
 • byly porušeny ochranné plomby na zboží;
 • zboží je reklamováno po uplynutí záruční lhůty, nebo jiné lhůty, v rámci které si má zboží zachovat své specifické vlastnosti (např. po uplynutí doby exspirace zboží) nebo po uplynutí doby životnosti (pokud z povahy předané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a pokud při obvyklém používání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebování ještě před uplynutím záruční doby);
 • vady vznikly v důsledku živelné katastrofy nebo jiné nepředvídatelné události způsobené vyšší moci;
 • vady byly způsobeny (úmyslným nebo neúmyslným) nesprávným či nadměrným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným ošetřováním, nesprávným servisem, nesprávným zacházením nebo uskladněním zboží, nesprávným používáním přídavných zařízení, která jsou odlišná od těch, která předpisuje výrobce.
 1. Kupující bere na vědomí, že důvodem pro reklamaci není nedostatečný nebo nežádoucí účinek zboží. Za ten odpovídá výrobce.
 2. Kupující bere na vědomí, že použité, otevřené zboží nelze z hygienických důvodů vrátit.
 3. Kupující má právo vrátit zboží do 7 dní pouze v případě, že zboží zůstalo nepoužité a jeho ochranný obal byl zachován.
 4. Prodávající je povinen při převzetí zboží vrátit kupujícímu částku v hodnotě zboží.
 5. Záruční doba činí 24 měsíců, není-li u konkrétního zboží uvedena záruční lhůta delší. Je-li na zboží, jeho obalu nebo návodě k němu připojenému uvedena lhůta spotřeby, záruční lhůta neskončí před uplynutím této lhůty spotřeby.
VIII. REKLAMACE ZÁSILKY
 1. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, zda není její obal porušený, ihned po doručení. Je-li obal zboží mechanicky poškozený, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše přepravce s kupujícím záznam, tzv. protokol o škodě. Na základě takto vystaveného záznamu bude zahájeno reklamační řízení.
 2. Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo použité zboží vadu, za kterou odpovídá prodávající, má kupující namísto práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Záruční lhůta se vztahuje i na výrobky prodávané ve výprodejích nebo se slevou. Je-li však poskytnuta sleva kvůli konkrétní vadě zboží, tuto vadu pak nelze reklamovat. Způsoby reklamace V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti; postupujte podle pokynů níže:
 3. Zašlete zboží na adresu: „Werbea, s.r.o., Jakabova 45, Bratislava, PSČ: 821 04“ a následně nás kontaktujte. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či kartón, tak aby nemohlo v průběhu přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku. V takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Zboží vadné nebo poškozené z důvodu nesprávného zabalení nebude vyměněno ani nebude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, které nakupující se zbožím obdržel.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady takového původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijímáno jen řádně čisté. Poskytuje-li výrobce delší záruku, je uvedena na zboží. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informovaní o expedici balíku a termínu doručení.
IX. UPOZORNĚNÍ Používání produktů, které na naší webové stránce www.werbea.com nabízíme, nemá nahradit plnohodnotnou léčbu nemocí. Jakékoliv používání těchto produktů je osobní záležitostí zákazníka, a proto je za jejich užívání odpovědný on sám. Stejně jako při léčbě onemocnění tradičními farmaceutickými přípravky se mohou účinky produktů případ od případu mírně lišit. Důrazně doporučujeme, aby zejména v závažných případech zákazníci konzultovali užívání přípravku se svým ošetřujícím lékařem nebo se obrátili na příslušné specialisty v oblasti medicíny. X. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů může spotřebitel svá práva a nároky vůči prodávajícímu uplatit i cestou alternativního řešení sporu subjektem alternativního řešení sporů. Alternativním řešením sporu je jeho postoupení subjektu alternativního řešení sporů, jehož cílem je dosáhnout přátelského vyřešení sporu mezi stranami sporu. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, není-li spokojený se způsobem, kterým prodávající jeho reklamaci vyřídil, nebo domnívá-li se, že prodávající porušil svá práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektem alternativního řešení sporů, odpověděl-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dní ode dne jejího odeslání.
 2. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online) (úřední věstník EU L 165, 18. 6. 2013), spotřebitel může jakákoli svá práva a nároky vůči prodávajícímu uplatňovat i v rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo pro řešení sporů on-line (RSO). Stejně i nároky prodávajícího vůči spotřebiteli mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Spotřebitel nebo prodávající mohou uplatnit svá práva a nároky prostřednictvím platformy pro řešení on-line sporů podáním stížnosti na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte prodávajícího na info@werbea.com.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek. Kupující tímto potvrzuje, že se s nimi seznámil a bude je respektovat. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro kupujícího ve znění, v jakém jsou uveřejněny na internetové stránce www.werbea.com v den odeslání elektronické objednávky kupujícího, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Každá změna těchto obchodních podmínek bude zveřejněna na internetové stránce www.werbea.co
X