Werbea – Body, Mind, Soul & Spirit

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pro potřeby těchto zásad se rozumí:
  • provozovatelem Werbea, s.r.o., IČO: 50 007 343, se sídlem Jakubova 45, 821 04 Bratislava
  • osobními údaji jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, informace o dosažení 16 let.
 2. Provozovatel e-shopu www.werbea.com, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů včetně rozsahu práv účastníka (definovaného níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.
 3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:
  • Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“);
 4. Účastník je fyzickou osobou, která nakupuje od provozovatele zboží a služby.
 5. Provozovatel je právnická osoba, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží a služeb koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracování osobních údajů:
  • v rozsahu, v jakém byly tyto osobní údaje poskytnuty v souvislosti s objednávkou zboží a/nebo služeb provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s provozovatelem, i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
  • za účelem / účely uvedenými níže v čl. II.
 6. E-shop není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš e-shop používat, pouze pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonní zástupci (rodič nebo poručník). V případě neudělení souhlasu je nevyhnutelné nás o této skutečnosti informovat na gdpr@werbea.com.

II. ÚČELY A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro tyto účely:
  1. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
   1. osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem za účelem uzavření smlouvy i po dobu trvání smluvního vztahu;
   2. zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej, jakož i případné zjišťování statistických údajů o spokojenosti s produkty;
   3. marketingové akce: na účelem realizace marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení, případně výhry apod. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.
  2. Dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
   1. daňový doklad bude uchováván po dobu 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem;
   2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z chybného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace se zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
  3. oprávněné zájmy provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele:
   1. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden;
   2. Oprávněným zájmem provozovatele je dále zasílání obchodních oznámení (plošných nabídek a individuálních nabídek), získal-li provozovatel podrobné údaje elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku zákazníka v našem e-shopu.
  4. marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele;
   1. plošné zasílání obchodních nabídek zboží a služeb: zasílání obecných reklamních oznámení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
   2. individuální nabídka: zasílání reklamních oznámení po vyhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, protože nejde o automatizované zpracovávání, ale ruční tvoření individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
   3. Zasílání dotazníků Heureka – ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů přenáší osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa třetí straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (Zde je nutný výslovný souhlas účastníka);
   4. cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies potřebné pro zajištění fungování a analýzy webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě; s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále jde o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky;
   5. Pro účely re-marketingu jsou cookies předávány jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dní. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předaná cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče podle návodu určeného pro jednotlivé typy prohlížečů.
   6. Provozovatel je správcem osobních údajů.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 1. Neposkytne-li účastník své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s provozovatelem a/ani mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nevyhnutelné pro poskytování konkrétní služby nebo zboží provozovatelem.
 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinen provozovateli poskytnout jen pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný účastník. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost poskytnutých údajů.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.
 5. Provozovatel je oprávněn odevzdat osobní údaje účastníka třetím osobám, a to pro následující účely: dokončení procesu objednávání, doručení zboží, zasílání obchodních oznámení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřízení reklamací a registrace nového zákazníka.
 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. PRÁVA ÚČASTNÍKA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM

 1. Práva účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  1. požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům;
  2. požadovat opravu poskytnutých osobních údajů;
  3. požadovat vymazání poskytnutých osobních údajů;
  4. požadovat omezení zpracování osobních údajů;
  5. podat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů;
  6. právo na přenos osobních údajů k jinému správci;
  7. právo namítat proti zpracování osobních údajů;
  8. právo na odvolání souhlasu.
 2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného provozovatelem nebo prostřednictvím žádosti zaslané na adresu gdpr@werbea.com, nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.
 3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) nelze uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.
 4. V případě, že by se účastník domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu gdpr@werbea.com;
  2. namítat proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu gdpr@werbea.com, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. zablokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce bezodkladně rozhodne a účastníka informuje. Pokud provozovatel námitce nevyhoví, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 5. Uplatní-li účastník právo podle tohoto článku, je provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od přijetí žádosti.
 6. Přijetí žádosti o uplatnění práva dle článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je povinnost uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail pro potvrzení totožnosti žadatele.
 7. Uplatní-li účastník některé z práv článku IV., odst. 1, má provozovatel právo žádat prokázání totožnosti účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, že žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odst. 1 přijata.
 8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované i neopakované žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všechny právní vztahy vznikající při zpracování osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.
 2. Dotčená osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 3. Tyto zásady nabydou účinnosti dnem 8. 8. 2019.
Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenné prodejny. Je-li či bude-li prodejna monitorována kamerovým systémem, zpracovává nebo bude zpracovávat tyto kamerové záznamy společnost Werbea, s.r.o. Doba uchovávání záznamů se stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku
X